Voorwaarden en bepalingen

1. Voorwaarden
Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website en met de toepasselijke wet – en regelgeving, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de lokale wetgeving voor zover van toepassing. Wanneer u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden is het u verboden deze website te gebruiken of bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door auteurs- en merkenrecht.


2. Gebruikslicentie
Guardian Holdings Limited is de eigenaar van de website van Guardian Group en verleent toestemming om tijdelijk een kopie van het materiaal (informatie of software) op de website van Guardian Group te downloaden om dit tijdelijk in te zien voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Dit is een gebruikslicentie en geen eigendomsoverdracht. U mag dus niet: materialen wijzigen of kopiëren; materialen voor commerciële doeleinden gebruiken of in het openbaar vertonen (al of niet commercieel); proberen om software die op de website van Guardian Group staat te decompileren of na te bouwen; vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten van de materialen verwijderen; materialen overdragen aan iemand anders of 'spiegelen' op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd wanneer u een van deze beperkingen negeert en kan door Guardian Holdings Limited te allen tijde worden opgezegd. Nadat u dit materiaal heeft bekeken of deze licentie is beëindigd, moet u eventueel gedownload materiaal in uw bezit, in digitale of gedrukte vorm, vernietigen.


3. Disclaimer
Het materiaal op de website van Guardian Group wordt in de huidige staat aangeboden Guardian Holdings Limited geeft geen expliciete of impliciete garanties en ontkent en wijst hierbij alle overige garanties van de hand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten. Verder geeft Guardian Holdings Limited geen garanties en doet geen uitspraken met betrekking tot de correctheid, te verwachten resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op deze website of anderszins met betrekking op soortgelijke materialen op websites die zijn verbonden met deze website.


4. Beperkingen
Guardian Holdings Limited of de leveranciers van het bedrijf zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door verlies van gegevens of winstderving, of door onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om gebruik te maken van de materialen op de website van Guardian Group, zelfs als Guardian Holdings Limited of een officiële vertegenwoordiger van Guardian Holdings Limited mondeling of schriftelijk is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden geen beperkingen zijn toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, is het mogelijk dat deze beperkingen voor u niet van toepassing zijn.


5. Revisies en drukfouten
De materialen op de website van Guardian Group kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Guardian Holdings Limited garandeert niet dat alle materialen op de website correct, volledig of actueel zijn. Guardian Holdings Limited kan de materialen op de website te allen tijde zonder bericht vooraf wijzigen. Guardian Holdings Limited zegt echter niet toe deze materialen te zullen bijwerken.


6. Links
Guardian Holdings Limited heeft niet alle websites bestudeerd die aan haar eigen website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte websites. Een linkvermelding houdt niet in dat de betreffende site door Guardian Holdings Limited is goedgekeurd. Het gebruik van dergelijke gelinkte websites is voor risico van de gebruiker.


7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de website
Guardian Holdings Limited kan de gebruiksvoorwaarden voor deze website te allen tijde zonder bericht vooraf wijzigen. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden van de website.


8. Toepasselijk recht
Vorderingen met betrekking tot de website van Guardian Holdings Limited vallen onder de wetgeving van de staat Trinidad & Tobago ongeacht eventuele tegenstrijdige wettelijke bepalingen.
Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website


Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website